Hur mäter ni kollektivtrafikens framgång, effektivitet och attraktivitet? Med Indicator får du nyckeltalen som ger dig en snabb överblick så att du enkelt kan följa upp hur linjerna presterar och utvecklas.

Sveriges Kommuner och Regioner, har haft svårt att hitta rättvisande jämförelsetal och därför har vi tillsammans med trafik- och framkomlighetsexperter tagit fram nyckeltalsrapporten i Flowmapper som kan ligga till grund för en sådan jämförelse. Indicator har bland annat utvecklats tillsammans med UL, Malmö stad och Skånetrafiken.

Indicator revolutionerar uppföljning och analys av kollektivtrafiken. Indicator har potentialen att bli branschstandard för att göra kollektivtrafiken mätbar, hållbar och mer attraktiv för resenärerna.

Indicator

Med Indicator kan du själv, kontinuerligt följa upp kollektivtrafiklinjer för att se hur de presterar utifrån Flowmappers kvalitetssäkrade data

 Indicator omfattar 14 olika nyckeltal som beskriver kollektivtrafikens attraktivitet utifrån:

 • Stadens utformning.
 • Kollektivtrafikens infrastruktur.
 • Tidtabell.
 • Trafikering.

Indicator möjliggör för samtliga kollektivtrafikaktörer att förhålla sig till gemensamma mätetal och jämföra sina resultat med andra städer och aktörer i Sverige, för att säkerställa attraktivitet och konkurrenskraftighet. Att kontinuerligt följa upp genomförda åtgärder över tid gör att effekten kan utvärderas och nya behov identifieras.

"Nyckeltalsrapport på 11 sek från 40 miljarder datapunkter"

Eva-Marie Wenehed, Tyréns

Du får en lägesbild över hur linjerna fungerar

Att regelbundet följa upp hur olika linjer utvecklas gör det enklare att planera en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Tillsammans ger nyckeltalen en heltäckande bild där du får svar på frågor som:

 • Är linjesträckningen bra?
 • Går det snabbt för bussen att komma fram?
 • Kommer bussen när resenärerna vill åka?
Indicator karta 1080x1080

Nyckeltalen är neutrala för avstånd, vilket gör att det går enkelt att jämföra olika långa linjer.

Jämför linjerna och få insikter om:

 • Linjer som behöver rätas ut.
 • De värsta framkomlighetsproblemen.
 • Hållplatser som ligger för tätt.
 • Dålig punktligheten.
 • Vilka tidtabeller som behöver ses över.

En kollektivtrafik som gynnar hela samhället

Det har aldrig varit enklare att identifiera var tid och pengar kan sparas och gynna flest resenärer. Indicator visar dig inte bara linjernas framkomlighet och punktlighet, den kartlägger även hållplatsavstånd, turtäthet och genhet

Följ upp åtgärders effekt

Kollektivtrafiken omsätter över 40 miljarder kronor per år i Sverige. Fördröjningarna på en helt vanlig stadsbusslinje i en helt vanlig mellanstor stad kan kosta en miljon kronor per år enbart i trafikeringskostnad. Uppföljning innebär värdefull erfarenhetsåterföring, ändå är det något som ofta prioriteras bort vid tidsbrist. Med Indicators automatgenererade nyckeltal får du en snabb och intuitiv lägesbild som kan kommuniceras med medarbetare, politiker och resenärer exempelvis i kollektivtrafikbokslutet.

Indicator detaljer 1080x1080

Jämför era mot andra linjer eller verksamheter

Genom nyckeltalsrapporterna kan du jämföra resultaten mellan olika busslinjer, eller jämföra mot andra kommuner, trafikhuvudmän och operatörer. Indicator skapar en gemensam utgångspunkt för vilka mätvärden som är relevanta och resultaten sätts i relation till en nationell standard.

Nyfiken? Fyll i formuläret

Så kontaktar vi dig och hjälper dig igång med datadriven kollektivtrafikplanering som gör skillnad.