Flowmapper

Optimerar kollektivtrafiken från 30 miljarder datapunkter

Kontakta oss

Flowmapper gör kollektivtrafiken effektiv och mer attraktiv.

Det händer något spännande när man får tillgång till data. Plötsligt framgår det hur saker faktiskt fungerar. Gamla sanningar ifrågasätts. Förutfattade meningar och teorier bekräftas eller dementeras. Problem nyanseras. Samarbetet med andra aktörer förenklas genom en gemensam problembild. 

Flowmappers bygger på miljarder av unika datapunkter som tagits fram för att hjälpa kommuner, kollektivtrafikhuvudmän och operatörer att planera och skapa en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik - baserat på fakta. Genom att arbeta datadrivet kan du säkerställa att rätt satsningar görs och att de får önskad effekt. Med Flowmappers olika moduler blir arbetet med gator, bussar och städer smartare och smidigare.

Flowmapper den enda lösningen på marknaden som visar hur kollektivtrafiken faktiskt fungerar, eller inte. Det ger er möjligheten att ligga i framkant när det kommer till kollektivtrafikens framkomlighet och punktlighet. 

“Verktyget är en game changer!”

Niclas Andersson, strategisk samhällsplanerare med inriktning mot trafik och mobilitet, Uppsala kommun

Förbättra punktlighet och framkomlighet, för effektiv kollektivtrafik och hållbar mobilitet

Flowmapper underlättar arbetet med att utforma högkvalitativ och hållbar kollektivtrafik. Med bara ett par sekunders mellanrum skickar bussar i Sverige iväg en positionsdata. Vi samlar in, kvalitetsgranskar och visualiserar datan i flödeskartor som är en direkt spegling av verkligheten.

Visualisera
Flowmapper visar data från bussarnas positioner i din stad, i ett användarvänligt, flexibelt verktyg. Nyttja verktyget själv eller ta hjälp av våra experter. Filtrera, djupdyk eller zooma ut och upplev kraften som ett datadrivet arbetssätt ger.

Analysera
Hur stor effekt gav åtgärden? Hur många sekunder kan vi spara om korsningen byggs om? Hur stor andel av bussarna kör för fort förbi skolan? Behöver hållplatsläget byggas ut, eller kan man minska reglertider vid hållplatsen? Med Flowmapper kan ni göra noggrannare analyser än någonsin tidigare, för att skapa den mest effektiva och attraktiva kollektivtrafiken.

Effektivisera
Analyser som tidigare tagit timmar i anspråk, kan ni nu göra på några minuter och dessutom med bättre underlag. Flowmapper frigör tid, som gör att ni kan arbeta mer proaktivt och strategiskt med kollektivtrafiken.

Förbättra samarbetet
Med ett gemensamt faktabaserat underlag för samarbetet med kollektivtrafiken, kan kommun, kollektivtrafikhuvudmän och operatör förbättra sitt samarbete och kollektivtrafiken.

”Tack vare Flowmapper blir valet av framkomlighetsåtgärder och insatser mer faktabaserade och enklare att motivera”

-Hanna Larsson, projektledare infrastruktur, Skånetrafiken