Vad kan Flowmapper användas till?

Flowmapper har fler olika vyer som synliggör olika aspekter av framkomlighet. Det gör verktyget lättanvänt utifrån en rad användningsområden.

Så här fungerar Flowmapper - se en film som presenterar verktyget. 

Laddar

Framkomlighetsstudier och bristanalyser​

Den stora mängden data innebär nya möjligheter att studera framkomligheten i ett helt kollektivtrafiksystem, på en enskild linje, längs en sträcka eller i en enskild korsning. Korsningar och sträckor kan markeras för att se hur restiden och hastigheten genom dem varierar över dygnet, veckan eller ett helt år. Flowmapper är särskilt lämpat för att identifiera punkter i nätet som är i behov av framkomlighetshöjande åtgärder men den visar också hur ofta bristen uppstår och hur stor tidsförlust som bristen innebär.

Åtgärdsuppföljning​

Det kontinuerliga insamlandet av data gör att Flowmapper lämpar sig mycket väl till att följa upp effekten av en utförd åtgärd. Verktyget kan enkelt ställas in så att restider, hastigheter och framkomlighet kan jämföras före och efter ett visst datum. Därmed går det att utläsa om önskad effekt av åtgärden uppnåtts samtidigt som eventuella effekter på omkringliggande vägnät kan studeras.

Flowmapper tar bort flaskhalsarna i kollektivtrafiken.

Linjeoptimering​

Eftersom den insamlade datan ger faktiska reglertider kan Flowmapper användas för att optimera en kollektivtrafiklinje.​ Reglertiderna kan enkelt studeras och linjesträckningen kan planeras så att problempunkter och flaskhalsar undviks. Detta kan användas för effektivisering och tidtabellsoptimering som minskar kostnader för kollektivtrafikhuvudmannen och restid för resenären. Verktyget är också lämpat som stöd för hållplatsplacering.

Trafik under byggskedet​

Vägarbeten medför trafikavstängningar och omledning av kollektivtrafik.​ I Flowmapper är den enkelt att söka ut data inom en viss tidsperiod. Därför kan man direkt se hur väl en omledning fungerar eller om andra alternativ bör övervägas.

 

Läs mer om Flowmapper i en nyhet på tyrens.se