Vår data är er data

Jo så är det, den data vi använder är kostnadsfri och öppen statlig data. Vi optimerar den för maximal kvalité för kollektivtrafiken i Sverige

Värdeskapande insikter eller kaotisk data? Valet är ditt.

Utan data från bussarna hade verktyg likt Flowmapper inte varit möjligt, det förstår alla. Men utan kvalitetssäkring och datamodellering blir aldrig data till insikt, det vet alla som jobbat med data. Vi har löst både och.

Myndigheter har ofta politiska direktiv att tillgängliggöra offentlig data för innovation. En standard som definierats av Google, GTFS, har möjliggjort tillgängliggörande av kollektivtrafikdata via Samtrafiken. Denna data innehåller inte bara statisk information utan uppdateras varannan sekund med bussarnas positioner. Detta ger en unik möjlighet att tillgängliggöra realtidsdata.

Datan samlas in genom att alla uppdateringar sparas i en stor databas dygnet runt, året om. Vi har valt att inte förlita oss på tredje part för insamling för att behålla kontrollen och säkerställa kvalitetssäkring av datan. Vi använder oss av en robust realtidstjänst hos Samtrafiken och senaste molntekniken vilket ger sällan driftstörningar.

Vi optimerar datat, du optimerar kollektivtrafiken

Kvalitet

Vi sparar datan så nära det maskin-genererade originalformatet som möjligt och kan därför skapa mycket logik som kvalitetsfiltrerar datan. Vi jämför förväntade turer med faktiskt utfall för att säkerställa korrekta kopplingar. Vi har också utvecklat metoder för att interpolera data och skapa en sammanhängande datamodell.

Underhåll

Tack vare modern big-data teknik är datavolymer hanterbara. Vi separerar storage från compute vilket gör hanteringen enkel. Varje gång vi bygger upp kvalitetssäkrade tabeller börjar vi från rådata vilket betyder att eventuella åtgärder genomförs sedan tidernas begynnelse. Detta är möjligt till en låg kostnad tack vare smart partitionering, klustrande och spatiala index.

Vi har data som är i världsklass!

Resultatet

Vi har en datakvalitet i världsklass. Vi räknar ut angöringar i efterhand och har därför inte samma beroende av korrekt mänsklig input. Tillsammans med vår branschkunskap kan vi utvinna insikter istället för bara data.

Sammanfattning

Vi använder den bästa molnplattformen för storskalig spatial bearbetning för att frigöra oss från felbenägen mänsklig input. Vi förlitar oss uteslutande på högkvalitativ maskin-genererad data för tid och plats oavsett volym. Detta ger en unik datakvalitet i världsklass. Vi kan använda datan för att skapa värde för kollektivtrafikresenärer och klimatet. Detta är ett bra exempel på när offentlig data skapar verkligt värde.