Flowmapper

Flowmapper Indicator

Skapa er en överblick över kollektivtrafiken med Flowmapper Indicator. Följ upp hur linjerna presterar och utvecklas för en effektivare och attraktivare kollektivtrafik. Med miljarder datapunkter som grund, får ni full insyn i hur era linjer fungerar. 

Snabb och intuitiv lägesbild över hur busslinjerna fungerar

Att regelbundet följa upp hur olika linjer utvecklas gör det enklare att planera en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Tillsammans ger nyckeltalen en heltäckande bild som svarar på frågor som: är linjesträckningen bra? Går det snabbt för bussen att komma fram? Kommer bussen när resenärerna vill åka? Nyckeltalen är neutrala för avstånd, vilket gör att det går enkelt att jämföra olika långa linjer och delsträckor.


En kollektivtrafik som gynnar hela samhället

Det har aldrig varit enklare att identifiera var ni kan spara tid, pengar och gynna flest resenärer. Indicator visar inte bara linjernas framkomlighet och punktlighet, den kartlägger även hållplatsavstånd, turtäthet och restidskvot. 


Följ upp åtgärders effekt

Kollektivtrafiken omsätter över 40 miljarder kronor per år i Sverige. Fördröjningarna på en helt vanlig stadsbusslinje i en helt vanlig mellanstorstad kan kosta en miljon kronor per år enbart i trafikeringskostnad. Med Flowmapper kan ni säkerställa att åtgärder träffar målet och får önskad effekt, vilket gör att ni kan känna er trygga i era investeringar för att öka kollektivtrafikens effektivitet, framkomlighet och attraktivitet. Resultaten gör det enklare för er att kommunicera med medarbetare, politiker och resenärer. 


"Benchmarka" era resultat mot andra linjer, eller andra verksamheter

Genom nyckeltalsrapporterna kan ni jämföra resultaten mellan era olika busslinjer, eller med andra kommuner, trafikhuvudmän och operatörer. Indicator ger en gemensam utgångspunkt för vilka mätvärden som är relevanta, och era resultat sätts i relation till en nationell standard.


Ni beställer - vi sammanställer

Indicator är en rapport som baseras på Flowmappers data. Ni beställer rapporten, vi sammanställer era resultat utifrån nyckeltalen och levererar den sedan i färdigt format till er, tillsammans med en presentation. 

Säkerställ kvaliteten och optimera insatser

Jag vill ha en överblick över kollektivtrafiken