Användningsområden

Flowmapper analyserar framkomligheten i ert kollektivtrafiksystem och identifierar trafikproblem i städer. Vi ger dig förslag på åtgärder för ett bättre trafikflöde och framkomlighet baserat på fakta som enkelt kan följas upp och utvärderas.

Framkomlighetsstudier och bristanalyser​

Den stora mängden data innebär nya möjligheter att studera framkomligheten i ett helt kollektivtrafiksystem, på en enskild linje, längs en sträcka eller i en enskild korsning. Korsningar och sträckor kan markeras för att se hur restiden och hastigheten genom dem varierar över dygnet, veckan eller ett helt år. Flowmapper är särskilt lämpat för att identifiera punkter i nätet som är i behov av framkomlighetshöjande åtgärder men den visar också hur ofta bristen uppstår och hur stor tidsförlust som bristen innebär.

Åtgärdsuppföljning​

Det kontinuerliga insamlandet av data gör att Flowmapper lämpar sig mycket väl till att följa upp effekten av en utförd åtgärd. Verktyget kan enkelt ställas in så att restider, hastigheter och framkomlighet kan jämföras före och efter ett visst datum. Därmed går det att utläsa om önskad effekt av åtgärden uppnåtts samtidigt som eventuella effekter på omkringliggande vägnät kan studeras.

Som kund hos Flowmapper får du råd och stöd av Tyréns trafikexperter.

Boka demo